Over Maastricht UMC+

Bestuur en Organisatie

Het Maastricht UMC+/azM kent twee bestuursorganen: de Raad van Bestuur Maastricht UMC+ en de Raad van Toezicht azM.    

De Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ bestaat uit de bestuursleden van het azM en het faculteitsbestuur van de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences. De Raad van Bestuur MUMC+ richt zich met name op strategische zaken en het inspelen op de veranderende omgeving van het Maastricht UMC+. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. 

De Raad van Toezicht azM houdt toezicht op de gang van zaken in het Maastrichtse ziekenhuis in het algemeen en op de Raad van Bestuur azM in het bijzonder. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur en beoordeelt hun functioneren. De Raad van Toezicht van de UM ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de universiteit (waaronder de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences) en het beleid van het College van Bestuur van de UM. Naast de toezichthoudende taak vervult de Raad van Toezicht UM een belangrijke rol als klankbord voor en adviseur van het College van Bestuur UM.

Naast de bestuursorganen zijn er diverse medezeggenschapsorganen die de Raad van Bestuur MUMC+ adviseren over de vaststelling en uitvoering van beleid.

 

 

 

 

 

 

Wat vindt u van deze pagina?