Over Maastricht UMC+

Milieu- en energiebeleid

milieuvriendelijk kleine fotoprint De zorg voor het milieu vormt bij Maastricht UMC+ een wezenlijk onderdeel van het ondernemingsbeleid. Naast naleving van de relevante milieu wet- en regelgeving probeert men de volgende doelstelling te bereiken: Het Maastricht UMC+ beschermt het milieu door het voorkomen, dan wel verkleinen van de negatieve invloed van de eigen bedrijfsactiviteiten op het milieu.

Hiertoe wordt aan de eigen bedrijfsactiviteiten op een verantwoorde wijze invulling gegeven en de nadruk gelegd op preventie van milieubelasting en continue verbetering. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de milieucompartimenten (lucht, water & bodem) alsook aan de verantwoorde verwerking van afval. Concreet vertaald zich dit in de zorg voor energiegebruik, emissie naar de bodem, lucht en water, waterinname en -afvoer, biologische veiligheid en stralingsveiligheid alsmede afvalverwerking.Om het milieu- en energiebeleid ten uitvoer te brengen is een coördinator aangesteld en worden er jaarlijks financiële middelen ter beschikking gesteld. Er wordt een milieuzorgsysteem onderhouden conform de norm ISO 14001. Dit milieuzorgsysteem zal jaarlijks worden bijgesteld en getoetst, zodat kan worden ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen en waar nodig zaken kunnen worden geoptimaliseerd of bijgesteld.

Wat vindt u van deze pagina?